Служба по трудова медицина

Качествено облслужване от служба по трудова медицина!

Оценка на риска на работното място

Оценката на риска е внимателно изследване на всички аспекти на работата, за да се установи какво може да причини нараняване, заболяване или вреда, както и преценка дали опасността може да бъде премахната, а ако не – какви предпазни мерки трябва да бъдат предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на риска.

АНАЛИЗ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ​

Извършваното наблюдение и анализ обхваща:

  • консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителните и периодични медицински прегледи и изследвания;
  • по отношение на предварителните прегледи – въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд СТМ предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
  • по отношение на периодичните освен това предлага и списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, както и тяхната честота на провеждане]
  • предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
  • уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
  • изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа на база оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
  • анализиране на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

България е първата от източноевропейските страни, приела нов Закон за безопасност и здраве при работа (от 1997 г., с последвали изменения и допълнения през следващите години). Този закон постави началото на развитието на съвременното национално законодателство в областта на безопасността и здравето при работа. Днес Република България е със законодателство съответстващо на правото на Европейската общност. Предизвикателство за нас обаче е ефективното прилагане на това законодателство.
Още от януари 1998 г. Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължи всички работодатели да осигуряват обслужване на своите работници и служители от регистрираните служби по трудова медицина (СТМ). В същото време законодателят ясно определи основните функции и дейности на СТМ – предимно превантивни функции, чиито основни дейности са свързани с:

Услуги свързани с трудовата медицина

Изключителни професионалисти, подготвиха всичко в срок и ни обясниха в най-дребен детайл какво се изисква от нас!
Мария Илиева
Собственик на бизнес

Служба по трудова медицина за град София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и всички областни градове.

Доверете ни се!