Контрол на условията на труд и административно-наказателна отговорност

Контрол на условията на труд и административно-наказателна отговорност. Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ осъществява и специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на…

Трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите

Трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите. Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква работодателят да осигури обслужване от регистрирана служба по трудова медицина (СТМ) на всички работници и служители. Дейността на службите по трудова медицина и основните им функции са определени в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за…

Защита при работа с видеодисплеи

Защита при работа с видеодисплеи. Основните изисквания, които следва да изпълняват работодателите и работещите при работа с видеодисплеи, са определени с Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.). Съгласно наредбата работодателят е задължен да…

Защита при работа при специфични условия и рискове

Въвеждане на намалено работно време и допълнителен платен годишен отпуск на работещите За цялостно изпълнение на ангажиментите и прилагане на практика на системата за превенция на професионалните рискове работодателят може да въвежда намалено работно време и/или допълнителен платен годишен отпускна работещите, когато не е възможно да се предотвратят напълно или да се намалят значително рисковете…

Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло

Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС). Лични предпазни средства (ЛПС), в това число, специално работно облекло, се предоставят на работниците и служителите…

Комитети и групи по условия на труд в предприятията

Комитети и групи по условия на труд в предприятията. Правото на участие на работещите в обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до подобряването на безопасността и здравето при работа е основно право, регламентирано със Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Двустранният социален диалог на ниво-предприятие в областта на оси­гу­ря­ва­не­то на…

Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ

Законът за здравословни и безопасни условия на труд поставя информирането, инструктирането и обучението на работниците като част от мерките за стимулиране подобренията на безопасността и здравето при работа (БЗР). Работодателят е задължен осигурява на всеки работещ, подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на…

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ Основните задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани В Кодекса на труда (глава XIII) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) (глава III). Работодателят е длъжен: 1. да осигури прилагането на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия…

Служба по трудова медицина във Варна

Имате нужда да сключите договор със служба по трудова медицина във Варна, ние сме на среща да Ви помогнем с всичко необходимо. Ще направим за вас безплатна консултация, на която да получим повече информация за вас и броя на служителите наети на трудов договор. След което ще, Ви дадем информацията от която имате необходимост и…

Контрол върху дейността на службите по трудова медицина

Контрол върху дейността на службите по трудова медицина. Промените в глава седма “Контрол и административнонаказателна отговорност” на ЗЗБУТ определят органите на държавния здравен контрол да упражняват контрол върху дейността на службите по трудова медицина (чл. 54а). Контролът обхваща: регистрацията и съответствието на данните и документите, подадени към заявлението при регистрацията, както и съответствието при промяна…