Сключване на на договор със служба по трудова медицина София, е лесно, след като знаете какво да правите. Ние сме на среща за да Ви предоставим цялата Ви нужна информация за вас и вашите наети на трудов договор служители.

Ние сме с вече над 10 години опит, работим за цяла България и имаме стотици доволни редовни клиенти, с някои от тях работим повече от 6-7 години.

Доверието и правилната и адекватна консултация за нас за ключови, ние подготвяме абсолютно всичко за вас и вашите служители след кратък разговор за това от какво имате нужда, колко персонал имате и т.н.

Подготвяме специална оферта за цена

Когато вашата фирма е с повече нает персонал, ние сме готови да предоставим отстъпка от цената спрямо броят хора, които работят при вас.

Обадете ни се за безплатна консултация:

0899 85 75 00

Трудова медицина София

В изпълнение на законовите разпоредби службата по трудова медицина трябва да води и съхранява документацията, свързана със здравното състояние на работниците и служителите – информация, която е защитена от закона като лични данни и достъпът до тях следва да бъде ограничен.
Дейността на СТМ е свързана и с анализа и проследяването на здравното състояние на работещите през целия им трудов живот. Тя е в пряка връзка с профилактиката и доказването на професионалния характер на заболяванията.

Оценявайки особения характер и значението на дейностите, които осъществяват СТМ, и отчитайки необходимостта от повишаване на качеството на предлаганите от тях услуги, през май 2007 г. Народното събрание направи промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В специални разпоредби законодателят е определил процедура за регистрация на службите по трудова медицина, предвиден е специализиран контрол върху дейността им и водената от тях документация. Определени са конкретни наказания за лицата, регистрирали служба по трудова медицина и ръководителите на службите по трудова медицина, които не изпълняват задълженията си по закона.

Сключване на договор с трудова медицина в София


Службите по трудова медицина могат да се създават от работодателите самостоятелно или съвместно с други работодатели, както и от юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обслужване на работещи лица.
Промените в закона дават възможност на лечебните заведения да могат да създават служби по трудова медицина, само ако са учредени като самостоятелни юридически лица (чл. 25, ал. 4 ЗЗБУТ).


Службите по трудова медицина се регистрират от министъра на здравеопазването по предложение на Комисията за регистриране на СТМ. Съгласно параграф 25 от преходната разпоредба на ЗЗБУТ, регистрираните до влизането в сила на закона служби по трудова медицина трябва да се пререгистрират в срок до една година от влизането му в сила – 18.05.2008 г. Регистърът на службите по трудова медицина е публичен и се води от Министерството на здравеопазването. Данните от регистъра (актуална информация за регистрираните СТМ) се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Свържете се нас за консултация:

0899 85 75 00