Контрол върху дейността на службите по трудова медицина


Контрол върху дейността на службите по трудова медицина
. Промените в глава седма “Контрол и административнонаказателна отговорност” на ЗЗБУТ определят органите на държавния здравен контрол да упражняват контрол върху дейността на службите по трудова медицина (чл. 54а). Контролът обхваща:

  • регистрацията и съответствието на данните и документите, подадени към заявлението при регистрацията, както и съответствието при промяна на декларираните обстоятелства, с фактическото състояние;
  • изпълнението на договорените с работодателя дейности, свързани със здравето на работещите;
  • документите, удостоверяващи дейността на службата.

При осъществяване на контролните си функции, органите на държавния здравен контрол имат право:

  • на свободен достъп до службите по трудова медицина;
  • да изискват информация и документи от службата по трудова медицина във връзка с дейността й;
  • да дават задължителни предписания на службата по трудова медицина за отстраняване на констатирани нарушения;
  • да съставят актове за констатирани административни нарушения.

Контрол върху дейността на службите по трудова медицина

Важно е да се отбележи, че макар и косвено, инспекторите по труда също могат да упражняват контрол върху качеството на извършваните от СТМ дейности. С направените промени законодателят даде възможност за констатирани от контролните органи системни нарушения на основните дейности на службите по трудова медицина, министърът на здравеопазването да ги заличава от регистъра.

Може да се каже, че това задължава инспекторите от ИА “Главна инспекция по труда” при извършване на цялостния контрол в предприятията за изпълнение на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и при констатиране на нарушения, причината за които е дейността на службата по трудова медицина, освен отговорността, която следва да търсят от работодателите, трябва да подават и сигнал до министъра на здравеопазването за констатираните нарушения, което от своя страна може да стане причина за заличаване на службата от регистъра.

Служба по трудова медицина


Предвидените в закона конкретни наказания за лицата, регистрирали служба по трудова медицина и ръководителите на службите по трудова медицина, които не изпълняват задълженията си по закона, са както следва:

  • имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 250 до 1000 лв.;
  • за повторно нарушение – имуществена санкция или глоба в размер от 3000 до 10 000 лв., а за виновното длъжностно лице – глоба в размер от 500 до 2000 лв.

На основание чл. 25б, ал. 4 ЗЗБУТ министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика определиха условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина – Наредба № 3 от 25.01.2008 година за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр. 14 от 2008 г.).
С наредбата се уточняват и детайлизират основните дейности на службите по трудова медицина, които са регламентирани със ЗЗБУТ.

Similar Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.