Служба по трудова медицина в Пловдив

Сключване на договор със служба по трудова медицина


Имате нужда да сключите договор със служба по трудова медицина в Пловдив. Ако вие сте фирма, която е наела работници на трудов договор, по закон трябва да имате сключен договор със служба по трудова медицина. Ние ще Ви консултираме и ще Ви дадем най-добрата информация от която се нуждаете , на база на вашите нужди, ние ще подготвим и цена, която е свързана с броя на наетите лица на трудов договор.

Свържете се с нас за консултация и повече информация относно услугата:

0899 85 75 00

Трудова медицина в Пловдив

За повече информация за сключване на 12 месечен договор с нашата служба, може да ни потръсите за допълнителни въпроси. Ние сме с над 10 годишен опит в сферата и действаме, качествено и бързо, работим за територията на цяла България, имаме мрежа от над 150 клиента от цялата страна.

Как се регистрира служба по трудова медицина?

За регистриране на СТМ, лицата, които са създали служби, трябва да подадат заявление до министъра на здравеопазването, към което да приложат следните документи:

 • данни, съдържащи наименование, седалище и адрес;
 • копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на СТМ;
 • договор между работодатели – за случаите когато СТМ е създадена съвместно между работодатели;
 • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
 • списък на минималния състав на специалистите от службата по трудова медицина;
 • нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието и квалификацията на специалистите от минималния състав;
 • декларация на лицата от минималния състав, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 ЗЗБУТ;
 • удостоверение за членство в Българския лекарски съюз за лицето от минималния състав с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и с придобита специалност “Трудова медицина”;
 • документ за платена такса.

Служба по трудова медицина в Пловдив

При непълнота и при нередовност на посочените документи, министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението е длъжен писмено да уведоми лицата за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определи срок не по-кратък от 14 дни за отстраняването им.


В 30-дневен срок от подаване на заявлението или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности, министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице, по предложение на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина, издава удостоверение за регистрация на службата по трудова медицина или прави мотивиран отказ за регистрация.


Отказ за регистрация се прави само в случаите, когато непълнотите и нередностите в документите не са отстранени в срока, определен с уведомлението, или при несъответствие с изискванията за регистрация.

Ред за заличаване на регистрирани СТМ


Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице със заповед може да заличи от регистъра регистрирани служби по трудова медицина, при следните условия:
1. подадено заявление от лицата, създали служби по трудова медицина, за заличаване от регистъра;
2. прекратяване дейността на лицата, които са създали служба по трудова медицина;
3. установени нарушения, свързани с изискванията:

 • към минималния състав на службите по трудова медицина;
 • относно ограниченията, които законът е поставил за лицата, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи; медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето; лица, подписали договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в регионалните центрове по здравеопазване.
 • за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика;

4. констатирани от контролните органи системни нарушения на основните дейности на службите по трудова медицина:

 • оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;
 • оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите;
 • предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;
 • наблюдение на здравното състояние на работещите;
 • обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа;
 • водене и съхраняване на документацията, определена с Наредба 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина;
 • нарушения на изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при извършване на тяхната дейност;

5. установяване наличието на документи с невярно съдържание, свързани с регистрацията на службата

Similar Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.