Служба по трудова медицина във Варна

Имате нужда да сключите договор със служба по трудова медицина във Варна, ние сме на среща да Ви помогнем с всичко необходимо. Ще направим за вас безплатна консултация, на която да получим повече информация за вас и броя на служителите наети на трудов договор. След което ще, Ви дадем информацията от която имате необходимост и ще сключим договор с вас за 12 календарни месеца. Ще подготвим и специална оферта с цена за предлаганата от нас услуга.

При сключването на договора, вие ще получите разяснения относно документацията, книгите за инструктаж и всичко, което Ви е необходимо, за да може да сте спокойни.

Обадете ни се за повече информация и безплатна консултация на посоченият телефон:

0899 85 75 00

Кои са основните дейности свързани с безопасността при работа?

Основните дейности, свързани с обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа включват:
1. Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазване на изискванията за безопасна работна практика.
2. Организиране и провеждане на обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.


3. Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.
4. Даване на индивидуални съвети на работещите, във връзка със здравето и безопасността при работа;


5. Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
6. Помощ на работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, и при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.


7. Даване на консултации на работещите за правилното прилагане на законодателството и всички правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
8. Консултиране и подпомагане комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им.

Трудова медицина във Варна

С оглед създаване на условия на мониторинг и контрол върху качеството на дейността на СТМ, както за създаване на прозрачност на предлаганите услуги с наредбата се определят изисквания към организацията на дейността на службите. Чрез утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на службите по трудова медицина следва да се определят:

 • управлението на службата;
 • структурните звена или специализирания състав, ако има такива;
 • функциите на ръководния и на специализирания състав;
 • изискванията към квалификацията на персонала;
 • обща численост на персонала.

Елемент на правилника следва да бъдат основните дейности, които службата може да изпълнява, както и процедурите за извършване на тези дейности. Тук трябва да се включват: информация и документи, необходими за извършване на всяка процедура, както и методология.


Като част от вътрешната система за качество на СТМ е определянето на показатели за измерване на качеството на крайния резултат от извършваните дейности. Необходимо е да се организира и разработи вътрешна система за наблюдение и контрол на дейността на службите по трудова медицина и други.

Правилника за устройството и дейността на службите по трудова медицина


С Правилника за устройството и дейността на службите по трудова медицина се регламентира организацията на работното време на службата. Определя се редът и начинът за водене и съхраняване на документация, удостоверяваща дейността на службите по трудова медицина – документооборота, деловодната и архивната дейност.
Наредбата определя редът и начинът за предаване на водените от службите по трудова медицина здравни досиета на работещите.
Здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при:

 • промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие;
 • прекратяване на договорните отношения между работодателя и службата – на новата служба, която обслужва предприятието.

При прекратяване дейността на предприятието, здравните досиета на работещите следва да се съхраняват от последната служба, обслужвала предприятието, при спазване на посочения ред на предаване и приемане.


При прекратяване дейността на службата, обслужвала предприятието, досиетата на работещите трябва да се предадат на работодателя за съхранение до сключването на договор с нова служба. Работодателят няма право на достъп до данните, съдържащи се в съхраняваните от него здравни досиета.

В специални приложения на наредбата са определени:

 • формата и съдържанието на издаваните от службите по трудова медицина заключения за годността на работещия да изпълнява даден вид работа;
 • формата и съдържанието на здравното досие на работещия, с цел за всеки работещ по време на целия му трудов стаж да се водят данни за здравното му състояние, във връзка с условията на труд;
 • минималните изисквания към съдържанието на обобщения анализ на здравното състояние на работещите. Структурирането на видовете анализ съобразно броя на работещите е разработено въз основа на изискванията и критериите на медицинската статистика, епидемиологията на неинфекциозните заболявания, както и от досегашната успешна практика от проведени проучвания и здравни анализи;

 • формата и съдържанието на декларацията, удостоверяваща изискванията на чл. 25б, ал. 3 ЗЗБУТ (чл. 25б, ал. 3 – в състава на службата по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи не могат да се включват лица, които работят в Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи; медицински специалисти, загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето; лица, подписали договор с Националната здравноосигурителна каса и регистрирани в регионалните центрове по здравеопазване);
 • формата и съдържанието на издаваните удостоверения за регистрация и промяна на регистрация на службите по трудова медицина.

Калина ПЕТКОВА, началник на отдел “Условия на труд” – МТСП

Източник: http://trudipravo.bg/

Similar Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.